Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Ochrona danych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO, firma Oviklinika Sp. z o. o.  Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31  jest Administratorem Danych Osobowych.

Oviklinika Sp. z o.o. sp. k. powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu zapewniania i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, nadzorowania, opracowania i aktualizowania dokumentacji firmy dotyczącej bezpieczeństwa informacji.

W związku z prowadzoną działalnością Oviklinika Sp. z o.o. Sp. k. przetwarza dane osobowe Pacjentów w celach :
 • ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia,
 • świadczenia usług w zakresie medycznie wspomaganej prokreacji i banku komórek rozrodczych i zarodków,
 • obsługiwania Państwa próśb i zapytań kierowanych do nas wszystkimi kanałami komunikacji (np. telefonicznie, przez formularz kontaktowy, mailowo etc.),
 • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej udzielanych świadczeń,
 • dokonywania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsługi reklamacji jeśli wpłyną,
 • archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny ośrodka),
 • zapewnienia wysokiej jakości usług (nagrywanie rozmów telefonicznych).
Dane osobowe naszych pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest :

 • ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • umowa z pacjentem/klientem na wykonanie usługi,
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Provita Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pacjenci mają prawo:
 • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
 • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania,
 • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

W przypadku pytań dotyczących zasad bezpieczeństwa informacji prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem:  iodo@oviklinika.pl

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów

Z godnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuje, iż:

 1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych za pomocą rejestracji rozmów jest Oviklinika Sp. z o.o. Sp. K. , zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 01-377 Warszawa ul. Połczyńska 31 lub telefonując pod numer : (022) 112 56 00 Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Panią Barbarą Kostecką, pisząc na adres mailowy: iodo@oviklinika.pl
  Dane osobowe będą współadministrowane przez podmiot należący do grupy Angelius zgodnie z przedmiotem sprawy:  Provita Sp. z o.o. 40-611 Katowice ul. Fabryczna 13D
  Kontakt pisemny na adres: 40-611 Katowice ul. Fabryczna 13D lub telefoniczny pod numer : 32 783 73 00 / Możesz również skontaktować za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Panią Barbarą Kostecką, pisząc na adres mailowy iodo@angelius.org
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu podniesienia bezpieczeństwa, zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej oraz oceny rozmów w zakresie ich przebiegu na wypadek wystąpienia sytuacji spornych. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu nagrywania rozmów obejmuje wszystkie połączenia przychodzące do Oviklinika Sp. z o.o. Sp. K oraz wychodzące.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów i realizowane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące, po tym okresie ulegają automatycznemu usunięciu. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.