„Bezpłatne badania beREADY” – promocja w dn. 08.04 – 07.07.2022

Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej jest OVIklinika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31, KRS: 0000780316, REGON: 383013856, NIP: 5223156434 prowadząca ośrodek w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31.

 • Definicje
  • Akcja Promocyjna – oznacza zorganizowaną na warunkach określonych w Regulaminie akcję świadczenia usług lub dostawy towarów bezpłatnie lub za niższą ceną niż wynikająca z normalnych cenników,
  • Organizator – oznacza OVIklinika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31, KRS: 0000780316, REGON: 383013856, NIP: 5223156434 prowadząca ośrodek w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31.
  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin akcji promocyjnej
  • Świadczenia – oznacza świadczenia realizowane przez Organizatora na warunkach określonych w Regulaminie, szczegółowo wymienione w § 2 ust. 1
  • Świadczeniodawca – oznacza Organizatora lub inny podmiot współpracujący z Organizatorem, któremu zleci on zrealizowanie danego Świadczenia.
  • Uczestnik – oznacza osobę, która korzysta lub zamierza skorzystać ze Świadczeń
 • Świadczenia zapewniane w ramach Akcji Promocyjnej
  • W ramach akcji promocyjnej OVIklinika zapewni:
   • Bezpłatne badanie beREADY w dn. 08.04 – 07.07.2022 dla Pacjentek OVIkliniki

dalej określane jako „Świadczenia”.

 • Świadczenia realizowane będą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31.
  • Liczba darmowych testów beREADY to 70. Decyduje kwalifikacja przez lekarza po wypełnieniu ankiety oraz kolejność zgłoszeń.
 • Ogólne warunki udziału w Akcji Promocyjnej
  • W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Uczestnicy – pacjenci OVIkliniki, kwalifikowani są do udziału w Akcji Promocyjnej na podstawie: wypełnienia ankiety kwalifikującej. O ostatecznej kwalifikacji decyduje lekarz na podstawie wyników badań.
  • Przy zgłoszeniu Uczestnik obowiązany jest podać:
   • swoje  imię i nazwisko,
   • numer telefonu
   • Świadczenia, które chciałby otrzymać,
   • Informacje o stanie swojego zdrowia zawarte w ankiecie.
  • Organizator może wezwać Uczestnika do podania również innych danych niż wymienione w ust. 2 powyżej, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania Świadczenia.
 • Zasady realizowania Świadczeń
 1. Organizator zaproponuje Uczestnikowi termin zrealizowania Świadczenia w oparciu o możliwości i organizację pracy Świadczeniodawcy oraz w miarę możliwości uwzględniając propozycje Uczestnika.
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i prawidłowość Świadczeń zrealizowanych przez innego Świadczeniodawcę.
  1. Świadczenia realizowane są zgodnie z regulaminami i warunkami obowiązującymi u Świadczeniodawcy, z którymi Uczestnik powinien zapoznać się w sposób zwyczajowo przyjęty u Świadczeniodawcy przed otrzymaniem Świadczenia.
  1. Świadczenia realizowane są zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami sztuki medycznej w normalnych godzinach pracy Świadczeniodawcy.
  1. Świadczeniodawca ma prawo odmowy udzielenia Świadczeń, gdyby taka konieczność wynikała z przepisów prawa lub zasad sztuki medycznej. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do Organizatora.
 2. Szczegółowe warunki udziału w Akcji Promocyjnej
  1. Warunkiem skorzystania ze Świadczeń, jest wypełnienie i wysłanie ankiety kwalifikującej w terminie, a następnie kwalifikacja przez lekarza na podstawie wyników.
  1. Szczegółowe kryteria włączenia do badania z testem beREADY:

–  Pacjentki OVIkliniki (obecne lub nowe), które nie miały do tej pory przeprowadzonego testu beREADY (również komercyjnie), Pacjentki, które zdecydują się na przewiezienie swojego zarodka/zarodków i wykonanie procedury transferu w naszym Ośrodku.

– kobiety z niepłodnością, poddawane leczeniu metodą zapłodnienia pozaustrojowego (z odroczonym ET lub przed kolejnym ET, gdy transfer świeży w poprzednim podejściu zakończony niepowodzeniem)

– transfer zarodka i przygotowanie w OVIklinice

– rozpoznanie endometriozy potwierdzone badaniem laparoskopowym / USG – torbiel endometrialna średnicy >1 cm (grupa badana, A),

– stwierdzony czynnik męski (koncentracja 5-15 mln/ml, ruchliwość 10-40%, morfologia 1-4%), idiopatyczny lub jajowodowy niepłodności (jedno lub obustronny brak jajowodów z powodu ciąży pozamacicznej lub obustronny brak jajowodków z powodu wodniaków),

– pacjentki przygotowywane do transferu mrożonego zarodka w cyklu stymulowanym estrogenem i progesteronem,

– wiek pacjentki  pomiędzy 18 a 40 rokiem życia,

– przedstawienie badań AMH ( wynik pomiędzy 1 i 5) i badania nasienia przeprowadzonych max. 6 miesięcy temu,

– pisemna zgoda na udział w badaniu.

 •  Kryteria wyłączenia:

– choroby przewlekłe (nerek, wątroby, istotne niewyrównane zaburzenia endokrynologiczne, układu oddechowego, krwi, neurologiczne, sercowo-naczyniowe), mogące negatywnie wpływać na płodność kobiet,

– brak stosowania się pacjentki do zaleceń dotyczących planowanych wizyt,

– rezygnacja pacjentki z dalszych prób leczenia techniką IVF,

– wycofanie przez pacjentkę zgody na udział w badaniu,

– przebyte lub istniejące zaburzenia psychiczne, które mogłyby zaburzyć  udział w badaniach.

– pacjentki z zespołem PCO

– pacjentki z bardzo bolesnymi miesiączkami

 • Ilość bezpłatnych testów beREADY jest ograniczona do 70 badań . Decyduje kolejność wypełnienia ankiety oraz kwalifikacja przez lekarza na podstawie wyników.
  • Lekarz skontaktuje się z wybranymi pacjentkami w przeciągu 14 dni od daty wyssania ankiety.
  • Pacjentki, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają wiadomość sms-ową z niniejszą wiadomością.
  • Program obejmuje bezpłatnie tylko wykonanie testu beREADY, natomiast konsultacje/ wizyty z lekarze są odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem OVIkliniki. Test należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2022
 • Klauzula danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z prowadzeniem niniejszej akcji jest Organizator.
  • Kontakt z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, jest możliwy na adres mailowy:  iodo@oviklinika.pl
  • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:
   • umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej na podstawie dobrowolnej, wyrażonej przez Uczestnika i możliwej do wycofania w każdym czasie zgody udzielonej na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu wycofania przedmiotowej zgody,
   • wykonania przez Organizatora ciążących na nich obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu wygaśnięcia tych obowiązków,
   • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej, co stanowić będzie usprawiedliwiony interes Organizatora na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia tych roszczeń;
  • Odbiorcami danych osobowych Uczestnika w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych mogą być:
   • Świadczeniodawcy,
   • podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi niezbędne dla prawidłowego zrealizowania Akcji Promocyjnej,
   • Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Uczestnikom przysługuje na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w granicach nimi określonych, prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, i usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych;
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwienia uczestnictwa w akcji;
  • Dane osobowe Uczestników nie będą stanowiły podstawy podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podstawą profilowania.
  • Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Kontakt i reklamacje
  • We wszelkich sprawach związanych z  Akcją Promocyjną można kontaktować się z Organizatorem w godzinach jego pracy tj: Poniedziałek – Piątek              09:00 – 18:00; Sobota 09:00 – 14:00, pod numerem: +48 22 112 56 00, pod adresem e-mail: kontakt@oviklinika.pl lub pod adresem: ul. Połczyńska 31, 01-377 Warszawa.
  • Reklamacje w sprawie Akcji Promocyjnej należy składać w formie pisemnej lub elektronicznie u Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
  • Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  • Reklamacje będą rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich wpływu.
 • Okres obowiązywania akcji

Akcja Promocyjna obowiązuje od 08.04.2022 do 07.07.2022r. przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do jej odwołania w każdym czasie bez podania przyczyn.

 • Wykluczenie z Akcji Promocyjnej
  • Świadczeniodawca lub Organizator mają prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej i/lub pozbawienia Uczestnika danego Świadczenia, w przypadku gdy:
   • Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu,
   • Uczestnik podaje nieprawdziwe lub nierzetelne informacje bądź dane niezbędne do zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej,
   • Uczestnik prowadzi inne działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Akcji Promocyjnej,
   • okaże się, iż Uczestnik nie spełniał warunków uczestnictwa w Akcji, a mimo to w niej uczestniczył.
   • Pacjentka miała już wykonany test BEREADY (również komercyjnie)

– choroby przewlekłe (nerek, wątroby, istotne niewyrównane zaburzenia endokrynologiczne, układu oddechowego, krwi, neurologiczne, sercowo-naczyniowe), mogące negatywnie wpływać na płodność kobiet,

– brak stosowania się pacjentki do zaleceń dotyczących planowanych wizyt,

– rezygnacja pacjentki z dalszych prób leczenia techniką IVF,

– wycofanie przez pacjentkę zgody na udział w badaniu,

– przebyte lub istniejące zaburzenia psychiczne, które mogłyby zaburzyć  udział w badaniach.

 • W przypadku, gdy któraś z przesłanek wykluczenia zostanie ujawnione po zrealizowaniu Świadczenia, a jej wystąpienie miało miejsce z winy Uczestnika, wówczas Uczestnik może zostać obciążony kosztami zrealizowania Świadczenia oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi z tego powodu przez Organizatora.
 • Postanowienia końcowe
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu akcji w trakcie jej trwania. Każda zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, jak opublikowano Regulamin.
  • Każdy Uczestnik akceptuje, że Świadczenia udzielane będą na warunkach określonych w Regulaminie.
  • Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.
  • Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Organizatora.